Normalarbetstid

Med normalarbetstid menas hur många timmar som du arbetat i snitt per vecka under den s.k ramtiden.