Företagare

I princip gäller samma regler för företagare som för anställda när det kommer till ersättning från a-kassa. Definitionen av arbetslös skiljer sig dock något mellan vanlig anställning och företagare.

Definition av företagare enligt a-kassan

Person som arbetar i näringsverksamhet där han eller hon har väsentligt inflytande över.

Med ”väsentligt inflytande” menas om man har en eller flera av nedan roller i företaget.

  • Inflytande i företaget som är så pass starkt att det ekonomiska utfallet till stor del beror på personens kompetens
  • VD
  • Majoritetsägare i företaget
  • Styrelseledamot alternativt suppleant
  • Firmatecknare

Dock så räknas man ej som företagare utifall man har ett registrerat företag, men aldrig bedrivit verksamhet i det. Till syvende och sist så är det a-kassan som gör en individuell bedömning om man räknas som företagare eller ej utifrån aktuell lagstiftning.

Arbetslös som företagare

A-kassan bedömer dig som arbetslös om:

  • Inte du längre har ”väsentligt inflytande”, äger eller arbetar i företaget. Företaget är avvecklat.
  • Inget arbete utförs i företaget, trots att företaget fortfarande finns kvar. Företaget därmed är vilande.

Avvecklat företag

Om a-kassan skall betala ut ersättning vid avvecklat företag så krävs helt sonika att företaget är nedlagt och avvecklat och att all verksamhet i företaget upphört samt att det exempelvis blivit avregistrerat hos Bolagsverket.

Vilande företag

Om du har kvar bolaget som ”vilande” så krävs, för att räknas som arbetslös enligt a-kassan, att varken du eller någon annan vidtar åtgärder i företaget.

A-kassa och lön som företagare

Om du gör anspråk på ersättning från a-kassan i egenskap av företagare så kommer a-kassan räkna ut din dagsförtjänst. För att räkna ut dagsförtjänsten så använder a-kassan antingen den så kallade ”Huvudregeln” (senast taxerad inkomst från företaget med ett genomsnitt av de två senast föregående taxeringsåren) eller ”Alternativregeln”. Alternativmetoden innebär att a-kassan tittar på arbetsinkomsten från den senaste anställningen om företaget är yngre än två år. Precis som för en anställd så måste man som företagare uppfyllt arbetsvillkoret för att ersättning skall utbetalas.

Tips: Många företagare ansluter sig till antingen Småföretagarnas a-kassa eller Alfakassan.